Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden voor Zakelijke Klanten

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Inter Line Meubelen V.o.F., te Wijchen, hierna te noemen “Producent”, betreffende de verkoop en levering van maatwerk zitmeubilair.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Producent en de Koper.

1.3 De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Producent zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper de offerte of aanbieding schriftelijk accepteert en Producent deze acceptatie schriftelijk bevestigt.

Artikel 3: Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Indien de Koper in gebreke blijft met de tijdige betaling, is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 4: Levering

4.1 Levering geschiedt af fabriek (EXW) volgens de Incoterms 2020, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door Producent geleverde goederen blijven eigendom van Producent totdat de Koper alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

5.2 De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.3 In geval van niet-betaling of bij dreigende faillissementsaanvraag van de Koper, is Producent gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen.

Artikel 6: Maatwerk en Specificaties

6.1 De door Producent geleverde producten zijn vaak maatwerkproducten die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd.

6.2 Door het plaatsen van een bestelling voor maatwerkproducten verklaart de Koper uitdrukkelijk afstand te doen van enig recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Producent uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomt.

6.3 Producent is niet verantwoordelijk voor fouten in specificaties of ontwerpen die door de Koper zijn aangeleverd. Eventuele kosten voortvloeiend uit dergelijke fouten zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 7: Reclames en Garantie

7.1 De Koper dient de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk aan Producent te worden gemeld.

7.2 Producent zal reclamaties naar eigen inzicht en op eigen wijze binnen een redelijke termijn afhandelen. Producent is niet gebonden aan een door de Koper opgelegde termijn voor het oplossen van klachten of aan door de Koper voorgestelde methoden voor de behandeling van klachten.

7.3 Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal Producent naar eigen keuze overgaan tot herstel of vervanging van de geleverde goederen, of anderszins een passende oplossing bieden.

7.4 Producent verleent garantie op de geleverde goederen overeenkomstig de garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld. Voor gebreken die buiten de garantietermijn vallen, biedt Producent naar eigen goeddunken herstel of vervanging tegen kostprijs aan.

7.5 Reclamatie ontslaat de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Producent.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Producent is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Producent. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsschade, is uitgesloten.

8.2 De aansprakelijkheid van Producent is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Producent wordt uitgekeerd.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Producent is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Producent onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd.

9.2 In geval van overmacht heeft Producent het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de Koper recht heeft op enige schadevergoeding.

Artikel 10: Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Producent en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Producent is gevestigd.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1 Wijzigingen en aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

11.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.